Intézmények


Támogató szolgálat


Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Szervezete Támogató Szolgálat


Cím:                                 4400 Nyíregyháza, Malom u. 3.

Telefonszám:                 +36/42/310-320,  +36 (30) 2186170   

E-mail:                             szabolcsszatmarbereg@voroskereszt.hu


Csatlósné Rocska Mariann intézményvezető


Kerekes Józsefné - gondozó


Dévai-Pataki Ilona - gondozó

Kiss Endre- segítő

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet (szakmai rendelet) alapján a támogató szolgáltatásunk:

  ⦁  tanácsadás

  ⦁  esetkezelés

  ⦁  gondozás

  ⦁  háztartási, illetve háztartást pótló segítségnyújtás,

  ⦁  szállítás, felügyelet,

  ⦁  készségfejlesztés,

  ⦁  gyógypedagógiai segítségnyújtás szolgáltatási elemeket biztosítja.

 

A szolgáltatási elemek lehetővé teszik, hogy a szolgáltatás az igénybe vevő személy számára s szükségletekhez, egyéni és környezeti jellemzőkhöz illeszkedő tevékenységet biztosítson. Szolgáltatásainkat Nyíregyháza megyei jogú város közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó sérült személyek vehetik igénybe. Tevékenységünk az ellátási területen élő valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó személyre kiterjed, és a- a háziorvos javaslatának figyelembevételével - az egyéni szükségletekhez igazodnak.

 

Új belépő, ellátott csak szociálisan rászorult személy lehet. Szociálisan rászorultnak minősül a súlyosan fogyatékos személy. Súlyosan fogyatékos a külön jogszabály szerinti fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy. A súlyos fogyatékosságot az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal, vagy más okirattal, illetve az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel lehet igazolni. A tőlünk segítséget kérő, fogyatékkal élő személyek részére erőforrásainknak, kapacitásunknak megfelelően nyújtunk segítséget. Feladatainkat a törvényi előírásoknak, a szakmai ajánlásnak megfelelően látjuk el, beépítve tevékenységeinkbe a Vöröskereszt alapelveit. Működésünk során minden esetben a legnagyobb szakmai tudásunk alapján igyekszünk dolgozni, a felmerülő problémákra gyorsan és hatékonyan reagálni. A feladat ellátását nagy szakmai tapasztalattal rendelkező, elhivatott munkatársak végzik magas színvonalon, minden esetben szem előtt tartva az ellátottak személyes szükségleteit. A törvényben meghatározott tevékenységek, szolgáltatási elemeken túl plusz szolgáltatások nyújtására is lehetőségünk van a Vöröskereszt, mint fenntartó által, így pl.:

  ⦁  jogi segítségnyújtásra,

  ⦁  mentálhigiénés tanácsadásra,

  ⦁  gyógyászati segédeszköz kölcsönzésére,

  ⦁  közösségi, kulturális, családi, szabadidős és sporttevékenységek elősegítésére, szervezésére,

  ⦁  prevenciós programok szervezésére, valamint

  ⦁  szociális segítségnyújtásra rászoruló családok esetén.

 

Az igénybevétel módja, feltétele:

Az ellátások igénybevétele önkéntes, az igénylő, illetve a törvényes képviselője kérelmére történik. A kérelem benyújtása az intézmény vezetőjénél történik (írásbeli vagy szóbeli). Ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a Kérelmet a törvényes képviselője nyújtja be. Az ellátottjaink a támogató szolgálat igénybevételéért térítési díjat fizetnek, amely összegét a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően határozzuk meg. Indokolt esetben lehetőségünk van a térítési díj csökkentésére, illetve elengedésére. A térítési díj megállapításához jövedelemigazolás szükséges. A személyi segítés térítési díját jövedelem sávokban határoztuk meg. A szállító szolgálat igénybevételének térítési díja kilométerenként 100 Ft.

Ügyfélfogadás:

Hétfőtől - csütörtökig 7.30 – 16.00,

pénteki napokon 7.30-13.30 óra között.Anya-Gyermek Segítőotthon


Családok Átmeneti Otthona (Anyaotthon)

Nyíregyháza kertvárosi részén 1998. július 1-től nyitott anyák és gyermekeik részére.

Jelenleg 40 férőhellyel működik Anyaotthonunk.

 

Ellátandó célcsoport:

  ⦁  elsősorban családon belüli erőszak miatt otthonát elhagyni kényszerülő anya és gyermeke

  ⦁  szociális krízis miatt otthontalanná vált anya és gyermeke

  ⦁  válsághelyzetben lévő várandós anya

  ⦁  szülészetről kikerült, válsághelyzetben lévő anya és gyermeke

 

A szolgáltatás célja:

Az átmenetileg nehéz élethelyzetbe került, lakhatás nélküli, stabil családi háttérrel nem rendelkező, illetve családi vagy párkapcsolati erőszak elől menekülő anyák és gyermekeik befogadása, segítségnyújtás problémáik megoldásában, számukra ellátás biztosítása.


Az otthon biztosítja a családok számára:

  ⦁  életvitelszerű tartózkodás lehetőségét,

  ⦁  tisztálkodási, mosási, főzési lehetőséget,

  ⦁  textíliával, szükség esetén élelmiszerrel való ellátást,

  ⦁  elsősegélynyújtáshoz szükséges felszereléseket, gyógyszereket,

  ⦁  segít a szülőnek gyermeke ellátásában,

  ⦁  segít a szülőnek munkahely-keresésben,

  ⦁  pszichológiai, jogi, fejlesztőpedagógiai szolgáltatást biztosít,

  ⦁  a gyermekek tanulásban való segítését biztosítja,

  ⦁  szabadidős programok szervezését, lebonyolítását biztosítja.

 

Térítési díj:

Az ellátásért fizetendő havi térítési díj függ a család összjövedelmétől és a gyermekek számától: egy gyermek esetén a jövedelem 20 % kettő, vagy több gyermek esetén a jövedelem 25 %. Az elhelyezés időtartama 12 hónap, amely indokolt esetben 6 hónappal meghosszabbítható.

Krízisközpont:

Intézményünk 2005. február 1-től Krízisközpontként működik.

Célja:

A családon belüli erőszak következtében krízishelyzetbe került, és otthonából menekülni kényszerülő, védelmet kereső nő, illetve édesanya és gyermeke befogadása. Megelőzni a további erőszakot biztonságos és zavartalan környezet biztosításával, támogatás és gyakorlati segítség nyújtásával.

A Krízisközpont a bántalmazott család számára alaptevékenység keretében legfeljebb nyolc hét időtartamra:

  ⦁  lakhatás, szükség esetén teljes ellátást,

  ⦁  jogi, pszichológusi,

  ⦁  egészségügyi ellátáshoz való hozzájutást biztosít,

  ⦁  közreműködik - a család és gyermekjóléti szolgálattal együttműködve - a krízisellátást  szükségessé tevő okok megszüntetésében, a család, az egyén helyzetének rendezésében, otthontalanságának megszüntetésében.

 

Félutas ház:

2008. december 1-től működtetjük Félutas házunkat

Célja:

A krízisellátásból kikerülő, olyan egyedül álló nők és gyermekes anyák számára biztosítja az újrakezdés lehetőségét, akik a hozzátartozók közötti erőszak (párkapcsolati erőszak, gyermekbántalmazás, illetve a háztartáson belül a rokonok, családtagok által elkövetett erőszak) miatt eredeti lakóhelyüket, életterüket elhagyni kényszerültek, de saját életük rendezésében már jelentős részeredményeket értek el.

A szolgáltatás igénybevételének feltétele:

  ⦁  Önkéntes alapon, pályázat útján történik.

  ⦁  A bántalmazott a krízis ellátásban, illetve a családok átmeneti otthonában való közös munka során együttműködő legyen.

  ⦁  Ügyeinek vitelében pozitív változások következzenek be.

  ⦁  Pszichés sérülések feldolgozása folyamatos legyen.

  ⦁  Kialakuljon határozott jövőkép.

  ⦁  Munkabérből származó jövedelemmel rendelkezzen, amely hozzájárul önálló életvitelének kialakításához.

 

Az ellátás időtartama:

5 év, az elhelyezés jogosultságát évente 1 alkalommal felül kell vizsgálni. A Félutas házban elhelyezett gyermekes anyák, vagy egyedül álló nők bérleti díjat nem, csak a lakás rezsiköltségét fizetik.


Az intézmény telefonszáma az ellátottak védelme érdekében titkos.
Jelentkezés esetén a kliens a lakóhely szerint illetékes Család- és gyermekjóléti Szolgálat, védőnő felkeresése után, az ő ajánlásuk alapján kerül várólistára, vagy szabad férőhely esetén elhelyezésre. Az ajánlásokat e-mail címünkre kérjük elküldeni!

Telefonszám:                 +36 (42) 310-320   

E-mail:                             anyaotthon@voroskereszt.huFelnőttképzési intézmény


A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár Bereg Vármegyei Szervezete

felnőttképzési tevékenysége


A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete Felnőttképzési Intézményének központja Nyíregyházán van. Szervezeti felépítésünk szerint a megye hét városában vannak még irodáink (területi szervezeteink), ahol egy-egy munkatársunk végzi a tanfolyamszervezői feladatokat. Szervezetünk több mint tíz éve folytat felnőttképzési tevékenységet, 2003-tól akkreditált felnőttképzési intézmény.

Szervezetünk a felnőttképzési tevékenység területén minőségirányítási rendszert vezetett be és alkalmaz, mely megfelel az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány követelményeinek.

Egyéb képzéseink:

  ⦁  Egészségügyi képesítések (Közúti elsősegélynyújtó tanfolyam) 16 óra E-000659/2014/D006

  ⦁  Egészségügyi képesítések (Alapfokú munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyam) 12 óra 000659/2014/D009

  ⦁  Egészségügyi képesítések (Társadalmi elsősegélynyújtás mindenkinek (szinten tartó) E-000659/2014/D007

Részletesen a Képzések címszó alatt


Korecska Angéla Felnőttképzési koordinátor

Telefonszám:                 +36 (42) 310-320

E-mail:                             szabolcsszatmarbereg@voroskereszt.hu

Megosztás :